200 TUNDI õppemaht (auditoorse ja praktilise töö)

Koolituse eesmärk: Õppe eesmärk on keeleoskustaseme A2 saavutamine. Õppe kogumaht on 200 akadeemilist tundi, millest auditoorse ja praktilise töö osakaal on 160 tundi ja iseseisva töö osakaal on 40 akadeemilist tundi. A0-A1 on 50 ak/t, millest on 40 ak/t auditoorset ja 10 tundi iseseisvat tööd, ning A1-A2 on 150 ak/t, millest on 120 ak/t auditoorset ja 30 tundi iseseisvat tööd. Suuremad kõneainete plokid ehk üldteemad: I OSA (A0-A1 40 ak/t auditoorset ja 10 tundi iseseisvat tööd): Endast rääkimine. Keelte õppimine. Kodu ja kodukoht. Söök ja jook. Vaba aeg. II OSA (A1-A2, 120 ak/t auditoorset ja 30 tundi iseseisvat tööd): Endast ja teistest rääkimine. Haridus. Elukutse, amet ja töö.Teenindus. Igapäevaelu. Kodu ja kodukoht. Enesetunne, tervis ja heaolu. Harrastused ja meelelahutus. Sisseostud, hinnad.  Inimeste suhted ühiskonnas. Keskkond, kohad, loodus, ilm. Kultuur ja keeled. Reisimine, transport, vaatamisväärsused. Õpitulemused: Kursuse lõpus õppija: saab aru lühikestest, lihtsatest, selgelt väljahääldatud tekstidest õppijat ennast puudutavatel teemadel (info perekonna kohta, sisseostude tegemine, kodukoht, töö jne); loeb ja saab aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest, sh lihtsatest isiklikest kirjadest; leiab infot lihtsatest igapäevatekstidest: reklaamidest, tööpakkumistest, prospektidest, menüüdest, sõiduplaanidest jne; vahetab infot tuttavatel teemadel, räägib vestluses kaasa; kirjeldab lihtsate fraaside ja lausetega oma perekonda ja teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tagapõhja, praegust või eelmist tööd jne, väljendab oma vajadusi; teeb märkmeid ja koostab väga lihtsaid isiklikke kirju, teateid, üldsõnalisi tekste, täidab formulare. Õppematerjalid: Mall Pesti „E nagu Eesti. Eesti keele õpik algajatele A1+A2+B1“.
 

250 TUNDI õppemaht (auditoorse ja praktilise töö)

Koolituse eesmärk: Õppe eesmärk on keeleoskustaseme B1 saavutamine. Õppe kogumaht on 250 akadeemilist tundi, millest auditoorse ja praktilise töö osakaal on 200 tundi ja iseseisva töö osakaal on 90 akadeemilist tundi. B1.1 on 120 ak/t, millest 80 ak/t auditoorset ja 40 tundi iseseisvat tööd, ning B1.2 on 130ak/t, millest on 100 ak/t auditoorset ja 30 tundi iseseisvat tööd. Suuremad kõneainete plokid ehk üldteemad: I OSA (B1.1 on 120 ak/t, millest on 80 ak/t auditoorset ja 40 tundi iseseisvat tööd): Endast ja teistest rääkimine. Kultuur ja keeled, keelte õppimine. Haridus. Söök ja jook. Teenindus. Igapäevaelu, kodu ja kodukoht. Vaba aeg ja meelelahutus. Avalikud asutused. II OSA (B1.2 on 130 ak/t, millest on 100 ak/t auditoorset ja 30 tundi iseseisvat tööd): Inimeste suhted ühiskonnas. Elukutse, amet ja töö. Enesetunne ja tervis. Sisseostud, hinnad. Keskkond, kohad, loodus, ilm. Reisimine, transport, vaatamisväärsused. Avalikud asutused. Õpitulemused: Kursuse lõpus õppija: saab aru kuuldud tekstist, kui räägitakse õppijale tuttaval teemal (töö, kool, vaba aeg jne), saab aru talle huvi pakkuvast aeglaselt ja selgelt edastatud raadio- või telesaadete põhisisust, saab aru nii tema tööga seotud kirjalikest tekstidest kui ka sündmusi, mõtteid ja soove kirjeldavatest isiklikest kirjadest, vestleb ilma ettevalmistuseta talle tuttaval, huvitaval või olulisel teemal (pere, hobid, töö, reisimine ja päevasündmused), annab edasi jutu, raamatu ja filmi sisu, kirjeldab lihtsate seotud lausetega kogemusi, sündmusi, unistusi ja kavatsusi, põhjendab ning selgitab oma seisukohti ja plaane, koostab lihtsat seostatud teksti ja isiklikku kirja tuttaval või talle huvi pakkuval teemal, kirjeldab oma kogemusi ja muljeid. Õppematerjalid: I. Mangus, M. Simmul „Tere taas! Eesti keele õpik B1-B2 tasemele“. Mare Kitsnik ja Leelo Kingisepp “Naljaga… Esimene osa”
 

300 TUNDI õppemaht (auditoorse ja praktilise töö)

Koolituse eesmärk: Õppe eesmärk on keeleoskustaseme B2 saavutamine. Õppe kogumaht on 600 akadeemilist tundi, millest auditoorse ja praktilise töö osakaal on 300 tundi ja iseseisva töö osakaal on 300 akadeemilist tundi. B2.1 on 300 ak/t, millest 150 ak/t auditoorset ja 150 tundi iseseisvat tööd, ning B2.2 on 300 ak/t, millest on 150 ak/t auditoorset ja 150 tundi iseseisvat tööd. Suuremad kõneainete plokid ehk üldteemad: I OSA (B2.1 on 300 ak/t, millest on 150 ak/t auditoorset ja 150 tundi iseseisvat tööd): Haridus. Elukutse, amet ja töö. Teenindus. Söök ja jook. Igapäevaelu, kodu ja kodukoht. Enesetunne ja tervis. Vaba aeg ja meelelahutus. Kultuur ja keeled, keelte õppimine. II OSA (B2.2 on 300 ak/t, millest on 150 ak/t audotoorset ja 150 tundi iseseisvat tööd): Sisseostud, hinnad. Inimeste suhted ühiskonnas. Poliitika, aktuaalsed sündmused. Majandus- ja õigussuhted. Keskkond, kohad, loodus, ilm. Reisimine, transport, vaatamisväärsused. Õpitulemused: Kursuse lõpus õppija: saab aru pikematest kõnedest ja ettekannetest, teleuudiste, publitsistikasaadete, filmide sisust, saab aru aktuaalsetel teemadel kirjutatud artiklitest, tänapäevasest proosast, ametiasutustes kasutatavatest keerulisematest tekstidest, vestleb spontaanselt ja ladusalt, osaleb aruteludes, väljendades ja põhjendades oma seisukohti, tuues välja eriarvamuste poolt- ja vastuargumendid, kirjutab selgeid ja detailseid tekste, esseesid, teeb info põhjal kirjalikke üldistusi, kommenteerib ja põhjendab oma seisukohti, kirjutab eri liiki tarbetekste, valib sobiva kõneregistri, struktureerib kirjaliku teksti loogiliselt. Õppematerjalid: Mall Pesti õpik „K nagu Kihnu“
 

500 TUNDI õppemaht (auditoorse ja praktilise töö)

Koolituse eesmärk: Õppe eesmärk on keeleoskustaseme C1 saavutamine. Õppe kogumaht on 500 akadeemilist tundi, millest auditoorse ja praktilise töö osakaal on 250 tundi ja iseseisva töö osakaal on 250 akadeemilist tundi. Suuremad kõneainete plokid ehk üldteemad: I OSA (C1.1): Ühiskonnaelu. Kodaniku õigused ja kohustused. Kultuuri- ja vaimuelu, kultuuritraditsioonid ja -tavad. Riigimajandus. Kodukoht. Tervishoiusüsteem. II OSA (C1.2): Turvalisus. Õigussüsteem, õigusabi. Kaubandus, teenindus ja teeninduskultuur. Sotsiaalvaldkond, elatustase, toetused. Elukutse valik, tööotsimine, õigused ja kohustused töökohal. Ametikirjade koostamine. Koosolekutel ja läbirääkimistel osalemine. Õpitulemused: Kursuse lõpus õppija: mõistab vaevata pikki ja keerukaid tekste, tabab ka varjatud tähendust, oskab resümeerida eri tüüpi suuliste ja kirjalike allikate teavet ja sõnastada neis esitatud põhjendusi ja arutlusi, oskab luua selget, loogilist, üksikasjalikku teksti keerukatel teemadel, kasutades, sidusvahendeid ja sidusust loovaid võtteid, oskab end spontaanselt, ladusalt ja täpselt mõistetavaks teha, väljendeid eriti otsimata, eristab ka keerukamate situatsioonide peenemaid tähendusvarjundeid, oskab kasutada keelt paindlikult ja tulemuslikult nii avalikes, õpi- kui ka tööoludes.